Privacyverklaring

PADAH BALANS

Privacyverklaring
Uw privacy
Voor een goede behandeling ben ik als behandelende therapeut op basis van de wet op de geneeskundige behandeling (WGBO) verplicht van u een dossier met persoonsgegevens aan te leggen. Dit dossier bevat uw naam, geboortedatum, (e-mail)adres, en telefoonnummer. Daarnaast maak ik aantekeningen van uw gezondheidsklachten en over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
De behandelende therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog – uitsluitend met uw expliciete toestemming- voor de volgende doelen gebruikt worden:

* Om andere zorgverleners te informeren,
 *Voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid
 *Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat we een zorgnota kunnen opstellen, die voldoet aan de eisen van uw zorgverzekeraar (naam, adres, geboortedatum, datum consult, aard van de behandeling). Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaartermijn medisch dossier
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 20 jaar ingaat, vanaf het achttiende levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar behalve als zij eerder overlijden. Dan geldt de bewaartermijn van 20 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 20 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.

PADAH BALANS
Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.
Cliënten hebben het recht op inzage, rectificatie en wissen van de persoonsgegevens. U kunt dit verzoek bijvoorbeeld mailen naar bvanderhart@hotmail.com

Klachtrecht
Cliënten kunnen een klacht op het gebied van het omgaan met persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *