Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Padah Balans

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Padah Balans, handelsnaam van de gezondheidskliniek respectievelijk acupunctuurpraktijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 31215688, hierna te noemen ‘Padah Balans’.

Cliënt: de opdrachtgever, de natuurlijke persoon die aan therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of die goederen en/of diensten afneemt van Padah Balans.

Therapeut: de opdrachtnemer. In dit geval te weten Mw. Barbara van der Hart in opdracht van Padah Balans.

Behandelovereenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen de cliënt en Padah Balans met betrekking tot de te leveren hulp of goederen op het gebied van de individuele gezondheidszorg.

Overal waar de mannelijke vorm wordt gebruikt kan ook de vrouwelijke vorm gelezen worden en andersom.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden en ook de Privacyverklaring maken deel uit van de behandelovereenkomst. De Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring zijn, voorafgaand aan uw consult, te raadplegen op de website en in de informatiemap op de praktijklocatie. Op verzoek kunt u ze ook op papier ontvangen.

Bij het maken van een afspraak voor een consult gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen, leveringen van goederen en alle dienstverlening van Padah Balans, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 31215688, hierna te noemen ‘Padah Balans’.

De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. De gedrags- en beroepsregels van deze beroepsvereniging zijn op de behandelaar van toepassing.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien de therapeut niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de therapeut het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden wel te verlangen.

Padah Balans is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Cliënt heeft de mogelijkheid om binnen één maand na de bekendmaking gemotiveerd bezwaar te maken tegen de wijziging in de voorwaarden. Na het verstrijken van deze termijn wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

Artikel 3. Totstandkoming en beëindiging behandelovereenkomst
Indien de cliënt een mondelinge of schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de therapeut voor een consult of een (serie van) behandeling(en) en /of het leveren van goederen, is er sprake van een behandelovereenkomst. Hiermee geeft de cliënt aan dat hij behandeld wil worden bij Padah Balans en dat hij toestemming geeft aan de therapeut om onderzoek te doen en handelingen te verrichten die nodig zijn om aan de hulpvraag van de cliënt te voldoen. Indien gewenst wordt de behandelovereenkomst schriftelijk ondertekend.

De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut-cliënt. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld of gespecificeerd.

Minderjarigen; Bij kinderen tot 12 jaar is toestemming van beide ouders vereist. Bij jongeren van 12 tot en met 15 jaar is de toestemming van de ouders en van de jongere zelf vereist. Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Of:
-De cliënt kan de overeenkomst eenzijdig opzeggen.
-De therapeut heeft het recht niet in te gaan op een onredelijk verlangen van cliënt en mag weigeren uitvoering aan een behandeling te geven.
-De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen consult afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na het laatst gehouden consult, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

Artikel 4. Verplichtingen therapeut
De therapeut handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW: de overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling, en de voor haar/zijn beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.

Kan de therapeut de in Artikel 3, lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan of als de therapeut verwacht de cliënt niet verder te kunnen helpen, dan zal zij dit met de cliënt bespreken. Indien gewenst zal zij, voor zover mogelijk en met behoud van keuzevrijheid in therapeut, behulpzaam zijn bij het vinden van andere passende zorg.

De therapeut informeert de cliënt over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling.

De therapeut houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van de cliënt. De persoonlijke gegevens van de cliënt worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt de therapeut zich aan de geldende wet- en regelgeving op dit gebied: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe met de persoonlijke gegevens van de cliënt wordt omgegaan staat in de Privacyverklaring van Padah Balans.

De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie is vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie; indien geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de therapeut kan worden gevergd.

De therapeut neemt bij haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een therapeut op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

Artikel 5. Verplichtingen patiënt/cliënt
Acupunctuur en aanvullende behandelingen van de therapeut zijn een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging. De cliënt blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid. De cliënt dient bij gezondheidsklachten altijd de huisarts te raadplegen.

De cliënt zorgt er te allen tijden voor dat alle gegevens, waarvan de therapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of bezig zijn zwanger te raken) of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden verstrekt.

De cliënt is bereid de adviezen die de therapeut geeft, op te volgen. Indien de cliënt niet bereid is bepaalde adviezen van de therapeut te volgen, zal hij dit met haar bespreken, of in ieder geval haar dit mededelen.

De cliënt zal zich op verzoek van de therapeut identificeren.

De cliënt is verplicht zich te houden aan de betalings- en annuleringsvoorwaarden.

Indien de cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden. Het consult duurt dan dus korter.

Artikel 6. Betalings- en annuleringsvoorwaarden
Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Daarna zal een geannuleerde behandeling volledig in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor eerste afspraken. Nota’s voor niet nagekomen afspraken kunnen niet gedeclareerd worden bij de ziektekostenverzekeraar. Het al dan niet tijdig annuleren is voor risico van de cliënt.

In uitzonderlijke gevallen (zoals bij overmacht) kan Padah Balans beslissen het niet tijdig geannuleerde consult niet in rekening te brengen mits er binnen een week een nieuwe afspraak wordt gemaakt.

De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de cliënt verleende diensten of geleverde producten. De betaling dient te geschieden direct na afloop van het consult, per pin of contant, waarna de cliënt van de therapeut een factuur ontvangt. Bij betalingsachterstand is de therapeut bevoegd om verdere behandelingen op te schorten. De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

De cliënt voor wie goederen besteld worden, wordt geacht met het gehanteerde tarief akkoord te gaan en alle bestelde goederen af te nemen. Voor de cliënt bestelde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild. De door de therapeut gehanteerde consulttarieven staan op de website. Prijzen van kruiden of goederen kunnen variëren afhankelijk van het benodigde recept, inkoopprijs of hoeveelheid.

Mocht er (bij uitzondering) via bankoverschrijving worden betaald, dan dient de cliënt de factuur uiterlijk binnen 14 dagen van de factuurdatum te betalen. Na het verstrijken van deze termijn is de cliënt in verzuim. De behandelaar is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen en voor het versturen van herinneringen administratiekosten van 25 euro te berekenen. De behandelaar is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
De therapeut voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en naar de eisen van goed vakmanschap uit. De kans op blauwe plekken, zwellingen of beschadiging van de huid is echter niet geheel uit te sluiten. Indien dit mocht gebeuren is de therapeut verantwoordelijk voor correcte verzorging. Verder valt dit onder het eigen risico van de cliënt.

De therapeut is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat de therapeut is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

De therapeut kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor directe schade en is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden. De therapeut is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling. Indien de cliënt niet of niet geheel tevreden is over de behaalde resultaten kan er geen restitutie plaatsvinden over de verleende consulten en /of de voorgeschreven (kruiden) preparaten of voedingssupplementen.

Padah Balans is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Indien zich een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van de behandelaar, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de therapeut afgesloten verzekering aanspraak geeft. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweederde van het bedrag dat voor de behandeling in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan Padah Balans is betaald, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, en met een maximum van € 750,00.
Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld dan is de therapeut voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
De therapeut heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De therapeut meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 8. Overmacht
Indien de therapeut haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Indien nodig zal de therapeut een collega verzoeken haar zaken waar te nemen. Dit zal inhouden dat de cliënt doorverwezen kan worden naar een andere therapeut. De cliënt behoudt altijd het recht hier geen gebruik van te maken.
Onder geen omstandigheid kan de cliënt een beroep doen op verrekening.

Artikel 9. Praktijkregels

Het maken, verzetten en annuleren van afspraken dient bij voorkeur mondeling (telefonisch) te gebeuren. U kunt altijd bellen, ook in het weekeinde kunnen afspraken voor de maandag uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd via de voicemail, die ook in het weekend regelmatig wordt afgeluisterd. Het staat de cliënt uiteraard vrij hierna ter bevestiging een e-mail bericht achter te laten.

De cliënt en de therapeut dienen zich volgens de algemeen geldende fatsoensnormen te gedragen. De therapeut behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te (laten) verwijderen uit het pand.

Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte of elders achterlaat, let u dan zelf op eventuele waardevolle bezittingen die hierin aanwezig zijn. Padah Balans is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen in het pand of van het buitenterrein (auto, fiets).

De werkwijze voor behandeling zal zo veel mogelijk voorafgaand aan de behandeling van de cliënt worden uitgelegd. Bij bezwaren tegen specifieke handelingen dient de cliënt dit direct aan te geven

De cliënt kan bij Padah Balans stagiaires of meekijkende collega’s uit het vak tegenkomen tijdens de behandeling. Het opleiden van studenten is belangrijk voor de toekomst van dit mooie vak. Bij eventuele aanwezigheid van een derde persoon (collega, stagiair) zal de therapeut voorafgaand aan de behandeling toestemming aan de cliënt vragen dan wel de aanwezigheid via het mededelingenbord in de wachtkamer aangeven. De cliënt wordt verzocht om, indien hij niet wil dat er een tweede persoon bij de behandeling aanwezig is, dit van tevoren mondeling aan te geven.

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde autoriteiten (brandweer, politie) op te volgen.

De therapeut doet haar best een schone en gastvrije locatie te bieden. U kunt hieraan meehelpen door gebruikte artikelen (lectuur, leenbrillen, vaatwerk etc.) na gebruikt op de daarvoor bestemde plaatsen terug te zetten. Wilt u het even melden als u onvolkomenheden aantreft, zodat de therapeut die kan oplossen.

Artikel 10. Klachtenregeling
Ingeval de cliënt ontevreden is of een klacht heeft meldt de cliënt dit zo spoedig mogelijk aan de therapeut. De therapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om tot een oplossing te komen. Indien de cliënt en de therapeut geen overeenstemming kunnen bereiken, dan kan de cliënt zich ook wenden tot de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging van de therapeut, de VBAG, Berg 65C, 5671 CB Nuenen, telefoon 040-283 89 88, secretariaat@VBAG.nl, www.VBAG.nl. Deze zal bemiddelen tussen de therapeut en de cliënt.

Artikel 11. Slotbepalingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen cliënt en therapeut.

In geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de andere bepalingen geldig.

Op deze algemene voorwaarden en de tussen behandelaar en cliënt gesloten overeenkomst(en), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.